Loading...
Home | 로그인 | 회원가입 | 사이트맵| 공지사항
치과보험 | 성형 수술비 | 보험금 지급
HOME > Moneyfree > BEST 예금금리
순위 은행명 정기예금(1년) 정기적금(1년) 신용부금 전화번호
1 안국저축은행 4.3 % 6 % 6 % 031-941-7271
2 한주저축은행 4.4 % 6 % 6 % 041-865-1103
3 전주저축은행 4.2 % 5.9 % - % 02-514-2345
4 에이스저축은행 4.4 % 5.9 % 5.5 % 032-450-7367
5 전주저축은행 4.2 % 5.9 % - % 1566-2345
6 보해저축은행 4.5 % 5.8 % 5.8 % 061-244-8171
7 파랑새저축은행 4.5 % 5.7 % 5.7 % 051-713-1000
8 삼정저축은행 4.4 % 5.7 % 5.7 % 031-791-6411
9 새누리저축은행 4.8 % 5.7 % 4.8 % 032-657-5000
10 세람저축은행 4.3 % 5.7 % 4 % 031-632-6464
11 영진저축은행 4.3 % 5.7 % 5 % 032-651-2121
12 부산저축은행 4.4 % 5.6 % 5.6 % 051-290-7000
13 부산2저축은행 4.4 % 5.6 % 5.6 % 051-290-7500
14 스마트저축은행 3.93 % 5.6 % 4.5 % 062-223-2131
15 대영저축은행 4.4 % 5.5 % - % 02-2056-0336
16 대전저축은행 4.2 % 5.5 % 5 % 02-3443-0900
17 더블유(W)저축은행 4.5 % 5.5 % 5.5 % 1644-3300
18 삼성저축은행 4.2 % 5.5 % 5.2 % 02-558-2501
19 삼화저축은행 4.5 % 5.5 % 4.5 % 1588-5191
20 서울저축은행 4.4 % 5.5 % 5.5 % 02-540-6688
21 스카이저축은행 4.4 % 5.5 % - % 02-3485-4100
22 신민저축은행 4.5 % 5.5 % 5 % 02-2260-0700
23 제일저축은행 4.5 % 5.5 % 2 % 02-405-2000
24 제일2저축은행 4 % 5.5 % 2 % 02-3670-9000
25 국제저축은행 4.4 % 5.5 % 5 % 051-636-2121
26 부산HK저축은행 4.4 % 5.5 % 3.1 % 051-668-9000
27 흥국저축은행 4.4 % 5.5 % - % 051-925-2100
28 신라저축은행 4.5 % 5.5 % 4.5 % 032-528-8000
29 인천저축은행 4.5 % 5.5 % - % 032-421-2111